Pályázat - Aljegyző

Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2016.03.01. - 2018.07.31. -ig tartó közszolgálati jogviszoy.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése és a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző helyettesítése annak távolléte esetén, jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői feladatainak ellátása, részvétel a képviselő-testületi üléseken, kapcsolattartás az önkormányzati képviselőkkel, testületi és bizottsági ülések szakmaikontrollja, felügyelete.


A munkakörhöz betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Tiszakürt és Nagyrév községek hivatal


Az irányítása alá tartozó személyek száma:

9 fő


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egyetem, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • Nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat, jegyzői gyakorlat.
 • legalább ötéves közigazgatási gyakorlat.
 • helyismeret Tiszakürt-Nagyrév településre vonatkozóan.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló okirat egyszerű másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy megkérésének igazolása.
 • Munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelést.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személy a teljes pályázati anyagba betekinthessen.
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 • Nyilatkozat, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Györgyné nyújt, a 56/318-001-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2016 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 • Elektronikus úton Dr. Kiss Györgyné részére a tiszakurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Dr. Kiss Györgyné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hösök tere 1. .


A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.