Álláspályázat - Óvodavezető

A Tiszakürti Óvoda , Bölcsőde és Konyha pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében Óvodavezető (magasabb-vezető) pályázat kiírása, Óvodavezető munkakörre épülő óvodavezető munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (X.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése. Folyamatos együttműködés a fenntartóval, Tiszakürt Község Önkormányzatával. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.
 
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
 
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
 
Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
 
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
 
Munkavégzés helye: Tiszakürt
 
Álláshirdető szervezet bemutatása:
Az Óvoda a gyermek 3 éves korától tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátását a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályozza. Önálló költségvetési szervként működő intézmény, működtető és fenntartó szerve Tiszakürt Község Önkormányzata. A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2023. évi LII. tv. a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény rendelkezik. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázatát nyílt, vagy zárt ülésen kéri elbírálni.
 
Pályázati feltételek:
 
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 
Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3
 
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 3
 
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
 
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- Adatkezelési nyilatkozat
- Részletes szakmai önéletrajz
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- Vezetői program
- Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.20. 23:00
 
A pályázat elbírálásának módja: A vezetői megbízásról a Képviselő-testület dönt. A pályázatot Dr. Kiss Györgyné polgármester részére kell benyújtani 1 eredeti példányban. Pályázat benyújtásának helye: Tiszakürt Község Önkormányzat, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.29. 23:00
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.tiszakurt.hu
 
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.01.
 
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 50947
 
Intézményi iktatószám: Tm/18-1/2024.
 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.