Tiszakürti Óvoda felújítása és bővítése

 

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00020
A Tiszakürti Óvoda felújítása és bővítése bölcsődei szolgáltatás létrehozásával


Projekt azonosító száma
 

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00020


Projekt címe
 
A Tiszakürti Óvoda felújítása és bővítése
bölcsődei szolgáltatás létrehozásával

Kedvezményezett neve:
 

Tiszakürt Község Önkormányzat


Támogatás összege
 
109.316.982,-Ft

Támogatás mértéke
 
100%

Projekt tényleges befejezési dátuma
 
2020. augusztus 29.

A projekt tartalmának bemutatása

Az óvoda épületének felújítása, energetikai korszerűsítése: Az óvoda épülete a múlt század elején épült, az akkori technológiai színvonalnak megfelelően, akkori anyagokból és kivitelezési módozattal. Élettartama során többszöri átépítésen esett át, ezek jellemzően azonban csak alaprajzi bővítések voltak. Az óvoda épülete infrastrukturális szempontból még nem került eddigiekben komplex módon fejlesztésre, a korábbi beruházási projektek ugyanis kizárólag az épület akadálymentesítésére vonatkozóan biztosított forrásokat. Az épülettel kapcsolatosan általános hiányosság, hogy a homlokzati ajtók és az ablakok rossz hőszigetelő képességűek, cseréjük ezért indokolt. A külső homlokzati téglafalak szintén rossz hőszigetelő képességűek, utólagos hőszigetelő réteg sincs rajtuk, illetve nem megfelelő a szintek feletti zárófödémek hőszigetelése sem. Mindezekkel együtt az épület rendkívül kedvezőtlen energetikai jellemzőkkel rendelkezik (az energetikai felmérés szerint HH, vagyis gyenge energetikai besorolású), mely miatt magas az épület fajlagos fenntartási és karbantartási költsége, illetve általánosan véve elavult építési megoldásokat tartalmaz. A fenti problémák a szolgáltatás nevelési, gondozási szintjén közvetetten jelennek meg, ugyanis az intézmény nevelési programjában is nevesíti, hogy az óvodai neveléshez kapcsolódó tárgyi feltételt jelentő épület külső-belső felújításra szorul. Az intézményi tárgyi feltételek megfelelő kialakítása elengedhetetlen a nevelési programban megfogalmazott célok maradéktalan teljesítéséhez. A fejlesztés eredményeképp a gyermekek olyan korszerű környezetben lehetnek, ahol hosszú távon biztonságosabb, komfortosabb esztétikusabb, korosztályi sajátosságaikhoz igazodó és nem utolsósorban gazdaságilag (gazdaságosabban) fenntarthatóbb körülmények várják őket. A fentieket összegezve megállapítható, hogy az óvodai épület fejlesztés szükségességét a jelenleg tapasztalható méltánytalan körülmények, a fennálló nevelési-gondozási feltételekben meglévő infrastrukturális hiányosságok, a korábbi fejlesztések hiánya indukálja.


Mint már az előbbiekben bemutatásra került, a település kizárólag 3 éves kortól (egyéni elbírálás esetén 2,5 éves kortól) biztosítja a kisgyermekek ellátását, a 0-2 éves korú gyermekek nappali elhelyezésére nincs lehetőség. A kisgyermekek között nagyarányú a hátrányos helyzetűek száma, részükre fontos cél, hogy a lehető leghamarabb kerüljenek nappali gondozásba-nevelésbe.

A bölcsődei ellátás fejlesztési igénye megfogalmazódik az önkormányzat részéről, nevesítésre került a Helyi Esélyegyenlőségi Programban (HEP 4. és 5. fejezet:

  • A gyermekek és nők helyzete, esélyegyenlősége). A HEP által azonosított probléma a nők szülés utáni munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó kockázatok, a napközbeni ellátórendszer hiányosságai, melynek megoldására a gyermekek nappali ellátását biztosító intézmények működtetése, bővítése szolgál.
  • A HEP helyi szükségleteken alapuló helyzetelemzésére tett intézkedési tervében nevesíti, hogy az óvodás kort még el nem ért gyermekek részére olyan környezetet kell kialakítani, ahol állandó, színvonalas ellátásban részesülhetnek.


Az intézkedéshez kapcsolódóan a település lakossága, érintettjei részéről az alábbi várakozások, kívánt eredmények fogalmazódtak meg:

  • A bölcsődei csoport beindításával javul a munkába való visszatérés, ezáltal javul az anyagi helyzet, az egy főre eső jövedelmi szint.
  • Nagyobb lehet a gyermekvállalási kedv, ha rendelkezésre áll a bölcsőde, így nem kerül veszélybe a meglévő állás megtartása, illetve a munkába való visszatérés.
  • A rossz szociális körülmények között élő gyermekek korábban részesülnek minőségi nappali/napközbeni ellátásban, mellyel mind egészségi állapotuk, mind mentális fejlődésük kedvezőbb irányt vesz.


A fejlesztés szükségességét a törvényi előírásoknak való megfelelés is indokolja: a fejlesztés hozzájárul az Országgyűlés által 2015. december 15. napon elfogadott, egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény a 3 éven aluli gyermekek ellátására, felügyeletére vonatkozó szabályozás teljesüléséhez, így a települési önkormányzatok kötelező feladatellátásának biztosításához, amennyiben a településen élő 3 év alatti gyermekek vonatkozásában legalább 5 gyermek ellátására jelentkezik igény a családok részéről. A fejlesztések, tehát, egy feladatellátási helyen valósulnak meg, egy közös épülettel fog rendelkezni a két ellátás, így a projekt eleget tesz a Pályázati Felhívás 3.2.1 pontjában foglaltaknak, miszerint amennyiben egy épületben kerül kialakítása az óvoda bölcsődével, úgy azt egy integrált projekt keretében terjeszthető elő támogatásra. Az óvoda fejlesztés vonatkozásában kapacitásbővítésre nem kerül sor, az intézményben összesen 2 csoportszoba működik benne 50 férőhellyel, nem kerül új csoportszoba létrehozásra, és nem kerül új férőhely kialakításra.

A bölcsődei ellátás vonatkozásában 1 új csoportszoba kerül kialakításra összesen 12 fő férőhelyre. A neveléshez szükséges személyi feltételek sem változnak az óvoda esetében (4 fő óvónő és 2 fő dajka), a bölcsőde vonatkozásában 3 fő felvételére kerül sor a vonatkozó jogszabály alapján. A komplex beruházás eredményeképp teljesülnek az alábbi, a Pályázati Felhívásban is nevesített célok: a, A projekt megvalósítása hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

A fejlesztés így közvetetten hozzájárul a TOP 1.4. intézkedés vonatkozásában megfogalmazott eredményindikátor teljesüléséhez:

  • ”25-40 éves női népességen belül a foglalkoztatásban lévő nők aránya 62%-ról 2023-ra 65%-ra növekedjen".
  • A projekt hozzájárul a hátrányos helyzetű gyermekek befogadásához, az akadálymentes megoldások alkalmazásával a mindenki számára egyenlő esélyű hozzáféréshez.
  • A fejlesztés helyi szükségleteken alapul és nem eredményez kihasználatlan kapacitásokat.
  • Az óvodában teljesül a befogadó-elvű nevelési gyakorlat, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű vagy hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése.
  • A fentiek teljesülésével a projekt hozzájárul a gyermekek megfelelő fejlődéséhez (kiemelten a hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű vagy beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek esetében), melynek eredményeképp a szülők kiegyensúlyozottabb, másokat elfogadó, együttműködő gyermekeket “kapnak” az otthoni környezetben is. A projekt segítségével korszerű, energiatakarékos, környezetbarát, gazdaságosan működtethető, törvényi, valamint az akadálymentesítési előírásoknak megfelelő, az óvodai és bölcsődei ellátás minőségi színvonalát nagyban megnövelő telephely jön létre, amely az EU szabályzatnak is megfelelő szolgáltatásokat tudja nyújtani a város lakosságának.

 

Letölthető dokumentumok
Kivitelezői vállalkozási szerződés                                                                             
Tájékoztatás az eljárás eredményéről
Sajtóközlemény

 

Megvalósítás közben: