Pályázat - Óvodavezető

A Tiszakürti Óvoda és Konyha a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszakürti Óvoda és Konyha óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

 

 

 

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 9.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói vezetői jogok gyakorlása. Az intézmény tevékenyésgi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben foglaltakra.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás.
 • Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • Az Nkt. 66.§ (1) bekezdésének b) - c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztéso elképzeléseket is részletező program (vezetési program)
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • 90 nnapnál nem régebbi, bűntetlen előélet, valamint annak téynét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítváns, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatáyla alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66.§ (1) bekezdés b)pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § ) 2c) - (2e) bekezdéseiben foglaltakra.
 • Végzettséget igazoló okirat másolata
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 12.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Község Önkormányzat címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 98/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Elektronikus úton Dr. Kiss Györgyné részére a tiszakurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Tóth Krisztina, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.