Pályázat - Aljegyző

A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgáltai tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői feladatainak ellátása, részvétel a képviselő-testületi üléseken, kapcsolattartás az önkormányzati képviselőkkel, testületi és bizottsági ülések szakmai kontrollja, felügyelete.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Tiszakürt és Nagyrév községek hivatala

Az irányítása alá tartozó személyek száma:

10 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egyetem, igazságszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy oklevelesközigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollágium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
 • Nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84--85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
 • közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat, jegyzői gyakorlat
 • helyismeret Tiszakürt - Nagyrév településre vonatkozóan


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személy a teljes pályázatba betekinthessen.
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele a KTTV. 84-85.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok vagy azt a jogvizony létesítést követő 30 napon belül megszünteti.
 • Iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló okirat egyszerű másolata
 • Munkakör ellátásával kapcsolatos szakamai elképzelés.
 • A 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igényléséről szóló igazolás)
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132/2017. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 • Elektronikus úton, Dr. Kiss Györgyné polgármester részére a tiszakurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1 .
   

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.szeptember 29.