Avar és kerti hulladék égetés

Hirdetmény rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátásáról:


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetéséről rendeletet kíván alkotni. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint 48. § (4) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az illetékes környezetvédelmi szerv – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 48. § (3) bekezdése szerint – véleményének kikérése alapján Tiszakürt Község Önkormányzat az avar és kerti hulladék égetéséről rendeletet alkot.


A rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse a környezet és a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét. Ezért Tiszakürt Község Önkormányzata 2015. szeptember 24. napi ülésén megtárgyalta az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelettervezetet.

A rendelettervezetet Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő – testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. §-a alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melyre tekintettel a rendelettervezetet Tiszakürt Község Önkormányzat honlapján, valamint a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal hirdető-tábláján az alábbiak szerint

2015. október 1. naptól 2015. október 16. napig közzé teszem.

A társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzé tett tervezetről 2015. október 16. napjáig, tiszakurt@invitel.hu elektronikus levélcímen vagy hivatali címre (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.) küldött levélben bárki véleményt nyilváníthat.

A névtelenül beérkezett vélemények, és amelyek sértik a közerkölcsöt, vagy nem a rendelet-tervezet tárgyához kapcsolódnak, figyelembevétel nélkül törlésre kerülnek. A beérkezett vélemények mérlegelését követően azokról összefoglaló készül, mely az önkormányzati rendelet tervezettel együtt a képviselő-testület elé kerül beterjesztésre.

A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.

A rendelettervezetet a képviselőtestület előreláthatólag október végi testületi ülésén tárgyalja.

Tiszakürt, 2015. szeptember 30.

Keresztes Anita sk.

jegyző
 Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének

….../2015.(..........) sz. önkormányzati rendelete

/tervezet/

Az avar és kerti hulladék égetéséről

Tiszakürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokban eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint 48. §-a (4) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése szerinti – vélemények kikérésével, az avar és kerti hulladék égetéséről, a következő önkormányzati rendeletet alkotja:


A rendelet célja és hatálya

1. §

 1. E rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse környezet és a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét.
 2. Ezen rendelet hatálya Tiszakürt Község közigazgatási területére kiterjed valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.


Értelmező rendelkezés

2. §

 1. E rendelet alkalmazásában:

a) Avar, kerti hulladék: az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti, mezőgazdasági munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, és egyéb növénymaradvány (a továbbiakban: kerti hulladék).

b) hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása

c) tároló edény: konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.


Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása

3. §

 1. Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges.
 2. Az ártalmatlanítás történhet a szervezett szemétszállítás keretében történő elszállítással is. A szervezett háztartási hulladékgyűjtésbe és szállításba bekapcsolt területeken kisebb mennyiségű kerti hulladék a tárolóedényekbe gyűjthető úgy, hogy azok minden külső beavatkozás nélkül üríthetők legyenek. Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék elszállíttatása az ingatlantulajdonos feladata.
 3. Hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén az ártalmatlanítás kizárólag az (1) és (2) bekezdésekben megjelölt módon történhet.


Az égetés szabályai

4. §

 1. A kerti hulladékot elsősorban újrahasznosítás útján kell kezelni. A kerti hulladék elégetésére csak akkor kerülhet sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem alkalmazható.
 2. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére minden naptári év január 1. - május 31. napja valamint szeptember 30. – december 31. napja között kerülhet sor.
 3. A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt, tűz- vagy robbanásveszélyt nem okoz.
 4. Az égetést csak szélcsendes időben, kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad elvégezni.
 5. Égetni csak a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon kívül lehet.
 6. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az emberi egészséget, a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa, és a környezetet irritáló tevékenység (füst, bűz, pernye) ne álljon fenn.
 7. Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. Az égetést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.
 8. Az elégetésre szánt kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (gumiabroncs, kábel, műanyagok, veszélyes hulladékok).
 9. Közterületen - a kezelő általi kivételtől eltekintve - égetni tilos.
 10. Az égetést olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg is alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni. Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem.
 11. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén felszerelt kerti locsolótömlőt, vizet tartalmazó edényt, lehetőség esetén szilárd anyagok tüzeinek oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell a helyszínen tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.
 12. Az időjárási követelmények változása esetén, amennyiben azok égetéssel járó környezeti hatásokat erősítik (füst, bűz, pernye, hőtermelés) az égetést azonnal be kell fejezni.
 13. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parazslást, izzást - vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal - meg kell szüntetni.


Tiltó rendelkezések

5. §

 1. Égetéssel az avart és a kerti hulladékot megsemmisíteni tilos:

a)  közterületen,

b)  a szociális-, egészségügyi-, gyermek-, ifjúsági-, nevelési-, oktatási, egyházi és művelődési     intézmények száz méteres körzetén belül, azok működésének időtartama alatt,

c)   június 1. és szeptember 30. napja közötti időben,

d)  vasárnapokon és ünnepnapokon

e)   szeles, vagy ködös, erősen párás időben,

f)   ha az illetékes szerv tűzgyújtási, illetve az önkormányzat égetési tilalmat rendel el.


Záró rendelkezések

6. §

 1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
 2. Jelen rendelet hatálybalépésével a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2007.(IV.13.) önkormányzati rendelet 14. §-a hatályát veszíti.

 

Dr. Kiss Györgyné                                                                                          Keresztes Anita

   polgármester                                                                                                   jegyző

 

Kihirdetési záradék:

E rendelet …………………… napján kihirdetve.

 

Keresztes Anita

jegyző